Skip to content

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้งาน และ เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ หรือในภาษาอังกฤษคือ Terms of service มักใช้ตัวย่อว่า TOS หรือ ToS เป็น ข้อตกลงทางกฎหมาย ระหว่าง ผู้ให้บริการ กับบุคคลที่ต้องการใช้บริการนั้น บุคคลนั้นต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเพื่อใช้บริการที่นำเสนอ เงื่อนไขการบริการยังสามารถเป็นเพียง ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ ภาษาที่คลุมเครือ และ ประโยคยาวที่ในแง่ของการใช้งานทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนในหลาย ๆ ด้าน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการส่วนใหญ่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายโดยบริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์หรือบริการ เช่น เว็บเบราว์เซอร์ อีคอมเมิร์ซ เครื่องมือค้นหาเว็บ โซเชียลมีเดีย และ บริการขนส่ง ข้อตกลง หรือ ข้อกำหนดในการให้บริการที่ถูกจะต้องมีผลผูกพันตามกฎหมาย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  บริษัทสามารถบังคับใช้ข้อกำหนดได้โดยการปฏิเสธบริการ ลูกค้าสามารถบังคับใช้โดยยื่นฟ้องคดีหรือคดี อนุญาโตตุลาการ หากสามารถแสดงว่าตนได้รับอันตรายจริงจากการละเมิดข้อกำหนด มีความเสี่ยงสูงที่ข้อมูลจะหลุดในระหว่างการเปลี่ยนแปลงขององค์กร รวมถึงการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การซื้อกิจการ การลดขนาด ฯลฯ เมื่อข้อมูลถูกถ่ายโอนอย่างไม่เหมาะสม